Algemene voorwaarden

Wij maken je familie compleet!

Art.1 Verkoopsvoorwaarden

Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij in ontvangstname van de pup. De koper aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd wordt door rechtsgeldige ondertekening en betaling van de totale prijs door de koper.

Art.2 Prijs

De prijzen die vermeld worden zijn enkel geldig op moment van publicatie en zijn inclusief BTW doch exclusief kosten voor registratie. Afwijkingen van onze standaard dienstverlening kunnen enkel worden uitgevoerd mits voorafgaandelijk onderling een schriftelijke overeenkomst hierover werd opgesteld, en rechtsgeldig werd ondertekend door koper en verkoper. Voor deze afwijkingen kunnen er extra kosten aangerekend worden. De klant zal op voorhand een duidelijk overzicht verkrijgen van deze extra kosten.

Art. 3 Thuisbezorging

Meerle Dogs bvba doet ook thuisbezorgingen. De kost voor deze service is uiteraard afhankelijk van de afstand tussen onze fokkerij en uw woonplaats alsook het gevraagde tijdstip van bezorging. Wij bezorgen in België en Nederland. U kan Meerle Dogs bvba contacteren om een gepersonaliseerde en schriftelijke bevestiging van het leveringsbedrag te ontvangen. Bij thuisbezorging worden enkel cash betalingen aanvaard. Het leveringsbedrag, prijs van de pup alsook de registratie kosten dienen betaald te worden bij afname van de pup. Indien de verkoop niet zou doorgaan is het totale bedrag van de verplaatsingskosten steeds van rechtswege verschuldigd.

Art. 4 Annulatie

4.1 Door te reserveren (hetzij telefonisch, hetzij via email, hetzij via onze website, hetzij via elk ander rechtsgeldig kanaal) gaat u een contract aan met Meerle Dogs bvba. Wanneer er een pup gereserveerd en betaald werd (hetzij telefonisch, hetzij via email, hetzij via onze website, hetzij via elk ander rechtsgeldig kanaal) en er nadien zou worden afgezien van deze reservatie, dan zal de reeds betaalde reservatiekost nooit worden terugbetaald. Deze fungeert immers als bewaarkost en vergoeding voor gemaakte onkosten en verblijfskosten voor de gereserveerde pup (voeding, verzorging, dierenarts, …..). Indien de pup niet afgehaald wordt op de afgesproken afhaaltijd dan wordt deze pup vanaf dat tijdstip automatisch terug eigendom van Meerle Dogs bvba.

4.2 Meerle Dogs bvba kan nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht of door andere omstandigheden die niet te voorzien zijn. Doch zullen wij alles doen om dit te voorkomen.

Art. 5 Klachten

Alle klachten dienen te gebeuren per aangetekend schrijven gericht aan de bvba Meerle Dogs, Voort 40 te 2328 Meerle (Hoogstraten), België en dit binnen een uiterlijke termijn van 10 kalenderdagen te rekenen vanaf het tijdstip van ontvangstname van de pup.

Art. 6 Garantie

6.1 Al onze pups worden gekweekt en verkocht conform alle wettelijke bepalingen, geregeld in het KB van 27 april 2007.

6.2 De koper kan zich steeds beroepen op de bepalingen van artikel 1649bis BW die voorzien in een garantie bij de aankoop van consumptiegoederen. Concreet houdt deze regeling in dat de verkoper aansprakelijk is voor gebreken die bij de levering aanwezig zijn en die zich binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering manifesteren. Ziekten of andere gebreken die veroorzaakt zijn door opzet, nalatigheid, door een onoordeelkundige behandeling, slechte voeding of abnormale verzorging of behandeling door de koper of een derde zijn geen gebreken die bij de levering aanwezig zijn en kunnen dan ook niet leiden tot de aansprakelijkheid van Meerle Dogs bvba. Enkel indien het gebrek zich manifesteert tijdens de eerste zes maanden, te rekenen vanaf de levering, is het aan de verkoper om te bewijzen dat het gebrek nog niet aanwezig was op het tijdstip van de levering. Na deze termijn is het aan de koper om het bewijs te leveren van het bestaan van een gebrek, alsook van het feit dat het gebrek aanwezig was bij de levering.

6.3 De mogelijkheid voor de koper om zich te beroepen op een gebrek en de verkoper aansprakelijk te stellen vervalt indien hij nalaat de verkoper in kennis te stellen van het gebrek binnen een termijn van tien kalenderdagen nadat de koper het gebrek heeft vastgesteld of had moeten vaststellen. Daarnaast rust op de koper een schadebeperkingverplichting. Dit houdt in dat de koper die een gebrek (vb. ziekte) vaststelt ertoe gehouden is om de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen indien een niet-onmiddellijke kennisgeving een verergering van de schade tot gevolg kan hebben (in het bijzonder bij levensbedreigende ziektes). De verkoper is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het laattijdig in kennis stellen van de verkoper van gebreken of ziekten van het dier.

6.4 Indien de verkoper aansprakelijk is, zal de koper zich in eerste instantie kunnen beroepen op een kosteloos herstel (genezing) of een kosteloze vervanging van het dier

De Mooiste Pups vind je hier!

Meerledogs is een erkend fokker waar je de mooiste Pups Te Koop vind.

Wij staan garant voor:

Ideale Prijs / Kwaliteit

Het plezier van een (te) lage prijs is meestal vlug voorbij wanneer de problemen zich beginnen op te stapelen en de fokker niet meewerkt.
Wij garanderen je de beste verhouding in prijs/kwaliteit alsook "service na aankoop"!

Onze standaard

Uitgebreide vaccinaties, Ontworming, Europees Paspoort, Microchip, Registratie, Correcte Informatie, Schriftelijke garantie.

Dierenartscontrole

Voor verkoop wordt elke pup onderworpen aan een grondige medische controle. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan meerdere parameters. Enkel gecontroleerde pups worden tot de verkoop toegelaten!

Schriftelijke garantie

De garantiebepalingen "zwart op wit"!
Bij ons zijn woorden geen wind; wat we beloven schrijven we graag op papier.
Dit geeft een gevoel van ZEKERHEID!

Snelle thuislevering

Beschikt je over te weinig tijd? Is de afstand te groot? Kan je je moeilijk verplaatsen? Maak dan gebruik van onze snelle thuislevering!

Rijkserkend kennel

Meerledogs is een rijkserkend kennel. Hierdoor heb je ZEKERHEID op gebied van: Afkomst, Gezondheid, Dierenwelzijn, Correcte Informatie, Uitgebreide Garantie.

Nu Bellen WhatsApp